วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ลองคิดคณิตศาสตร์ กับ ครูเอกข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
1. ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย จำนวนสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเอ็ดคน
เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 10,905,801 2. 10,950,801
3. 10,958,001 4. 10,958,010
2. จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นหญิง 570,416 เป็นชาย 413,721 คน จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่าใกล้เคียง
จำนวนเต็มหมื่นกี่คน
1. 980,000 2. 984,000
3. 985,000 4. 990,000
3. คุณย่ามีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละ 1,250 บาท ยังมัเงินเหลืออีก 4,000 บาท
เดิมคุณย่ามีเงินเท่าไร
1. 5,000 บาท 2. 5,250 บาท
3. 9,000 บาท 4. 10,000 บาท
4. ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ 102
1. 102 = 6 x 17 2. 102 = 2 x 51
3. 102 = 2 x 3 x 17 4. 102 = 1 x 2 x 3 x 17
5. ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร มาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดเท่าๆ กัน ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่นเพื่อนำไปพับเป็นรูปสัตว์
จะแจกให้เด็กได้กี่คน
1. 5 คน 2. 6 คน
3. 10 คน 4. 30 คน
6. ต้องแทน ด้วยจำนวนใด จึงจะทำให้ (135 x 15) + (202 x 15) = (135 + 202) x
เป็นประโยคสัญญลักษณ์ที่ถูกต้อง
1. 202 2. -ถ
3. 30 4. 15
7. เศษส่วนชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

8.

9. ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้ 26,000 บาท ขายจริง 18,200 บาท ร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใด
1. 10% 2. 20%
3. 30% 4. 40%
10. 50 + 6 + 0.7 + 0.009 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด
1. 506.709 2. 506.079
3. 56.709 4. 56.079
11. ในเดือนเมษายน มะนาว 3 ผล ราคา 5 บาท แต่ในเดือนพฤภาคม มะนาว 4 ผลราคา 5 บาท
ราคาขายของมะนาวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
1. 5% 2. 15%
3. 20% 4. 25%
12. รูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.6 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าใร

1. 14.4 เซนติเมตร 2. 17.6 เซนติเมตร
3. 23.2 เซนติเมตร 4. 35.2 เซนติเมตร
13. กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร นำมาบรรจุ
ใส่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟ
ได้กี่กล่อง
1. 6 กล่อง 2. 8 กล่อง
3. 10 กล่อง 4. 12 กล่อง
14. จากแผนผัง ระยะทางจากตลาดถึงสถานีตำรวจ ไกลกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่าไร

1. 500 เมตร 2. 800 เมตร
3. 1 กิโลเมตร 4. 1 กิโลเมตร 800 เมตร
15. เขียนเป็นเลขทศนิยมสองตำแหน่งได้เท่าไร
1. 0.55 2. 0.56
3. 8.55 4. 8.56
16. รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

1. กรวย 2. ปริซึมสามเหลี่ยม
3. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม 4. พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
17.

18. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 40 ข้อ ดาวทำถูก 85% ดาวทำผิดกี่ข้อ
1. 5 ข้อ 2. 6 ข้อ
3. 15 ข้อ 4. 34 ข้อ
19. พ่อค้า ติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้ 1,200 บาท ซึ่งได้กำไร 20% ช่วงปีใหม่ลดราคาให้ 10%
พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไร
1. 80 บาท 2. 100 บาท
3. 120 บาท 4. 200 บาท
20. แม่ค้ามีแตงโม 210 ผล ขายไป ของแตงโมทั้งหมด แม่ค้ายังเหลือแตงโมกี่ผล
1. 30 ผล 2. 50 ผล
3. 60 ผล 4. 150 ผล
21. มีกล่อง 4 ใบ แต่ละใบใส่ลูกแก้วสีดำและสีขาว จำนวนแตกต่างกันดังรูป

ถ้าต้องการสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก ให้ได้ให้ได้ลูกแก้วสีดำ ควรจะสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องใบใด
จึงจะมีโอกาสมากที่สุด
1. กล่องใบที่ 1 2. กล่องใบที่ 2
3. กล่องใบที่ 3 4. กล่องใบที่ 4
22. นภัสซื้อกางเกง 3 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท และซื้อเสื้ออีก 4 ตัว ราคาตัวละ ก บาท ต้องใช้เงิน
ทั้งหมด 1,000 บาท เสื้อราคาตัวละกี่บาท
1. 50 บาท 2. 100 บาท
3. 150 บาท 4. 200 บาท
23. กฤชคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน เขามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแก้วและจำนวนแถวที่แก้ววางซ้อนกันดังนี้

ถ้าเขาคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน 5 แถว เขาต้องใช้แก้วกี่ใบ
1. 6 ใบ 2. 14 ใบ
3. 15 ใบ 4. 21 ใบ
24. ถ้านำ มาคลี่ออก จะได้เป้นรูปใด
1. 2.
3. 4.
25. จากรูป จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ
จากแผนภูมิรูปวงกลม ถ้ามีประชากรรวม 200 คน จะมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมกี่คน
1. 25 คน 2. 30 คน
3. 45 คน 4. 85 คน
---------------------------------
เฉลย :-
ข้อ 1 ตอบ 2 ข้อ 2 ตอบ 1 ข้อ 3 ตอบ 3 ข้อ 4 ตอบ 3 ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 4 ข้อ 7 ตอบ 3 ข้อ 8 ตอบ 3 ข้อ 9 ตอบ 3 ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 4 ข้อ 12 ตอบ 1 ข้อ 13 ตอบ 2 ข้อ 14 ตอบ 3 ข้อ 15 ตอบ 4
ข้อ 16 ตอบ 4 ข้อ 17 ตอบ 3 ข้อ 18 ตอบ 2 ข้อ 19 ตอบ 3 ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1 ข้อ 22 ตอบ 2 ข้อ 23 ตอบ 3 ข้อ 24 ตอบ 4 ข้อ 25 ตอบ 2
แก้ข้อผิดตามคำบอกของนักเรียน จ.ชลบุรีแล้วครับ

ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
1. ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย จำนวนสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเอ็ดคน
เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 10,905,801 2. 10,950,801
3. 10,958,001 4. 10,958,010
2. จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นหญิง 570,416 เป็นชาย 413,721 คน จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่าใกล้เคียง
จำนวนเต็มหมื่นกี่คน
1. 980,000 2. 984,000
3. 985,000 4. 990,000
3. คุณย่ามีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละ 1,250 บาท ยังมัเงินเหลืออีก 4,000 บาท
เดิมคุณย่ามีเงินเท่าไร
1. 5,000 บาท 2. 5,250 บาท
3. 9,000 บาท 4. 10,000 บาท
4. ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ 102
1. 102 = 6 x 17 2. 102 = 2 x 51
3. 102 = 2 x 3 x 17 4. 102 = 1 x 2 x 3 x 17
5. ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร มาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดเท่าๆ กัน ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่นเพื่อนำไปพับเป็นรูปสัตว์
จะแจกให้เด็กได้กี่คน
1. 5 คน 2. 6 คน
3. 10 คน 4. 30 คน
6. ต้องแทน ด้วยจำนวนใด จึงจะทำให้ (135 x 15) + (202 x 15) = (135 + 202) x
เป็นประโยคสัญญลักษณ์ที่ถูกต้อง
1. 202 2. -ถ
3. 30 4. 15
7. เศษส่วนชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

8.

9. ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้ 26,000 บาท ขายจริง 18,200 บาท ร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใด
1. 10% 2. 20%
3. 30% 4. 40%
10. 50 + 6 + 0.7 + 0.009 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด
1. 506.709 2. 506.079
3. 56.709 4. 56.079
11. ในเดือนเมษายน มะนาว 3 ผล ราคา 5 บาท แต่ในเดือนพฤภาคม มะนาว 4 ผลราคา 5 บาท
ราคาขายของมะนาวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
1. 5% 2. 15%
3. 20% 4. 25%
12. รูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.6 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าใร

1. 14.4 เซนติเมตร 2. 17.6 เซนติเมตร
3. 23.2 เซนติเมตร 4. 35.2 เซนติเมตร
13. กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร นำมาบรรจุ
ใส่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟ
ได้กี่กล่อง
1. 6 กล่อง 2. 8 กล่อง
3. 10 กล่อง 4. 12 กล่อง
14. จากแผนผัง ระยะทางจากตลาดถึงสถานีตำรวจ ไกลกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่าไร

1. 500 เมตร 2. 800 เมตร
3. 1 กิโลเมตร 4. 1 กิโลเมตร 800 เมตร
15. เขียนเป็นเลขทศนิยมสองตำแหน่งได้เท่าไร
1. 0.55 2. 0.56
3. 8.55 4. 8.56
16. รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

1. กรวย 2. ปริซึมสามเหลี่ยม
3. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม 4. พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
17.

18. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 40 ข้อ ดาวทำถูก 85% ดาวทำผิดกี่ข้อ
1. 5 ข้อ 2. 6 ข้อ
3. 15 ข้อ 4. 34 ข้อ
19. พ่อค้า ติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้ 1,200 บาท ซึ่งได้กำไร 20% ช่วงปีใหม่ลดราคาให้ 10%
พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไร
1. 80 บาท 2. 100 บาท
3. 120 บาท 4. 200 บาท
20. แม่ค้ามีแตงโม 210 ผล ขายไป ของแตงโมทั้งหมด แม่ค้ายังเหลือแตงโมกี่ผล
1. 30 ผล 2. 50 ผล
3. 60 ผล 4. 150 ผล
21. มีกล่อง 4 ใบ แต่ละใบใส่ลูกแก้วสีดำและสีขาว จำนวนแตกต่างกันดังรูป

ถ้าต้องการสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก ให้ได้ให้ได้ลูกแก้วสีดำ ควรจะสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องใบใด
จึงจะมีโอกาสมากที่สุด
1. กล่องใบที่ 1 2. กล่องใบที่ 2
3. กล่องใบที่ 3 4. กล่องใบที่ 4
22. นภัสซื้อกางเกง 3 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท และซื้อเสื้ออีก 4 ตัว ราคาตัวละ ก บาท ต้องใช้เงิน
ทั้งหมด 1,000 บาท เสื้อราคาตัวละกี่บาท
1. 50 บาท 2. 100 บาท
3. 150 บาท 4. 200 บาท
23. กฤชคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน เขามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแก้วและจำนวนแถวที่แก้ววางซ้อนกันดังนี้

ถ้าเขาคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน 5 แถว เขาต้องใช้แก้วกี่ใบ
1. 6 ใบ 2. 14 ใบ
3. 15 ใบ 4. 21 ใบ
24. ถ้านำ มาคลี่ออก จะได้เป้นรูปใด
1. 2.
3. 4.
25. จากรูป จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ
จากแผนภูมิรูปวงกลม ถ้ามีประชากรรวม 200 คน จะมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมกี่คน
1. 25 คน 2. 30 คน
3. 45 คน 4. 85 คน
---------------------------------
เฉลย :-
ข้อ 1 ตอบ 2 ข้อ 2 ตอบ 1 ข้อ 3 ตอบ 3 ข้อ 4 ตอบ 3 ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 4 ข้อ 7 ตอบ 3 ข้อ 8 ตอบ 3 ข้อ 9 ตอบ 3 ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 4 ข้อ 12 ตอบ 1 ข้อ 13 ตอบ 2 ข้อ 14 ตอบ 3 ข้อ 15 ตอบ 4
ข้อ 16 ตอบ 4 ข้อ 17 ตอบ 3 ข้อ 18 ตอบ 2 ข้อ 19 ตอบ 3 ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1 ข้อ 22 ตอบ 2 ข้อ 23 ตอบ 3 ข้อ 24 ตอบ 4 ข้อ 25 ตอบ 2
แก้ข้อผิดตามคำบอกของนักเรียน จ.ชลบุรีแล้วครับ

คณิต


ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
1. ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย จำนวนสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเอ็ดคน เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร
1. 10,905,801 2. 10,950,801
3. 10,958,001 4. 10,958,010
2. จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นหญิง 570,416 เป็นชาย 413,721 คน จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่าใกล้เคียง
จำนวนเต็มหมื่นกี่คน
1. 980,000 2. 984,000
3. 985,000 4. 990,000
3. คุณย่ามีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละ 1,250 บาท ยังมัเงินเหลืออีก 4,000 บาท
เดิมคุณย่ามีเงินเท่าไร
1. 5,000 บาท 2. 5,250 บาท
3. 9,000 บาท 4. 10,000 บาท
4. ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ 102
1. 102 = 6 x 17 2. 102 = 2 x 51
3. 102 = 2 x 3 x 17 4. 102 = 1 x 2 x 3 x 17
5. ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร มาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดเท่าๆ กัน ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่นเพื่อนำไปพับเป็นรูปสัตว์
จะแจกให้เด็กได้กี่คน
1. 5 คน 2. 6 คน
3. 10 คน 4. 30 คน
6. ต้องแทน ด้วยจำนวนใด จึงจะทำให้ (135 x 15) + (202 x 15) = (135 + 202) x
เป็นประโยคสัญญลักษณ์ที่ถูกต้อง
1. 202 2. -ถ
3. 30 4. 15
7. เศษส่วนชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

8.

9. ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้ 26,000 บาท ขายจริง 18,200 บาท ร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใด
1. 10% 2. 20%
3. 30% 4. 40%
10. 50 + 6 + 0.7 + 0.009 เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด
1. 506.709 2. 506.079
3. 56.709 4. 56.079
11. ในเดือนเมษายน มะนาว 3 ผล ราคา 5 บาท แต่ในเดือนพฤภาคม มะนาว 4 ผลราคา 5 บาท
ราคาขายของมะนาวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
1. 5% 2. 15%
3. 20% 4. 25%
12. รูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.6 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าใร

1. 14.4 เซนติเมตร 2. 17.6 เซนติเมตร
3. 23.2 เซนติเมตร 4. 35.2 เซนติเมตร
13. กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร สูง 1.5 เซนติเมตร นำมาบรรจุ
ใส่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟ
ได้กี่กล่อง
1. 6 กล่อง 2. 8 กล่อง
3. 10 กล่อง 4. 12 กล่อง
14. จากแผนผัง ระยะทางจากตลาดถึงสถานีตำรวจ ไกลกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่าไร

1. 500 เมตร 2. 800 เมตร
3. 1 กิโลเมตร 4. 1 กิโลเมตร 800 เมตร
15. เขียนเป็นเลขทศนิยมสองตำแหน่งได้เท่าไร
1. 0.55 2. 0.56
3. 8.55 4. 8.56
16. รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

1. กรวย 2. ปริซึมสามเหลี่ยม
3. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม 4. พีระมิดฐานหกเหลี่ยม
17.

18. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 40 ข้อ ดาวทำถูก 85% ดาวทำผิดกี่ข้อ
1. 5 ข้อ 2. 6 ข้อ
3. 15 ข้อ 4. 34 ข้อ
19. พ่อค้า ติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้ 1,200 บาท ซึ่งได้กำไร 20% ช่วงปีใหม่ลดราคาให้ 10%
พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไร
1. 80 บาท 2. 100 บาท
3. 120 บาท 4. 200 บาท
20. แม่ค้ามีแตงโม 210 ผล ขายไป ของแตงโมทั้งหมด แม่ค้ายังเหลือแตงโมกี่ผล
1. 30 ผล 2. 50 ผล
3. 60 ผล 4. 150 ผล
21. มีกล่อง 4 ใบ แต่ละใบใส่ลูกแก้วสีดำและสีขาว จำนวนแตกต่างกันดังรูป

ถ้าต้องการสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก ให้ได้ให้ได้ลูกแก้วสีดำ ควรจะสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องใบใด
จึงจะมีโอกาสมากที่สุด
1. กล่องใบที่ 1 2. กล่องใบที่ 2
3. กล่องใบที่ 3 4. กล่องใบที่ 4
22. นภัสซื้อกางเกง 3 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท และซื้อเสื้ออีก 4 ตัว ราคาตัวละ ก บาท ต้องใช้เงิน
ทั้งหมด 1,000 บาท เสื้อราคาตัวละกี่บาท
1. 50 บาท 2. 100 บาท
3. 150 บาท 4. 200 บาท
23. กฤชคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน เขามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแก้วและจำนวนแถวที่แก้ววางซ้อนกันดังนี้

ถ้าเขาคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน 5 แถว เขาต้องใช้แก้วกี่ใบ
1. 6 ใบ 2. 14 ใบ
3. 15 ใบ 4. 21 ใบ
24. ถ้านำ มาคลี่ออก จะได้เป้นรูปใด
1. 2.
3. 4.
25. จากรูป จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ
จากแผนภูมิรูปวงกลม ถ้ามีประชากรรวม 200 คน จะมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมกี่คน
1. 25 คน 2. 30 คน
3. 45 คน 4. 85 คน
---------------------------------
เฉลย :-
ข้อ 1 ตอบ 2 ข้อ 2 ตอบ 1 ข้อ 3 ตอบ 3 ข้อ 4 ตอบ 3 ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 4 ข้อ 7 ตอบ 3 ข้อ 8 ตอบ 3 ข้อ 9 ตอบ 3 ข้อ 10 ตอบ 3
ข้อ 11 ตอบ 4 ข้อ 12 ตอบ 1 ข้อ 13 ตอบ 2 ข้อ 14 ตอบ 3 ข้อ 15 ตอบ 4
ข้อ 16 ตอบ 4 ข้อ 17 ตอบ 3 ข้อ 18 ตอบ 2 ข้อ 19 ตอบ 3 ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1 ข้อ 22 ตอบ 2 ข้อ 23 ตอบ 3 ข้อ 24 ตอบ 4 ข้อ 25 ตอบ 2
แก้ข้อผิดตามคำบอกของนักเรียน จ.ชลบุรีแล้วครับ